SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 1. Giriş

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 29 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik’in amacı, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütlerin belirlenmesi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak ele alınmıştır.

Yönetmelik ile hüküm altına alınan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamına sağlık meslek mensupları, sağlık hizmeti sunan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait olup ilgili mevzuatı uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından verilen izin, uygunluk belgesi veya ruhsat ile faaliyet gösteren tüm sağlık kurum, kuruluş, müesseseleri ve uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile sağlık hizmet sunumu alanında yetkisi, izni ya da ruhsatı bulunmayan kişi, kurum ve kuruluşlar girmektedir.

 1. Reklam & Tanıtım ve Bilgilendirme

Yönetmelik’in ‘Tanımlar’ kenar başlıklı 4. maddesi, özellikle reklam tanımına açıklık getirmektedir. Her ne kadar Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği veya Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun vb. mevzuatlarda ticari reklam ve reklam tanımlarına yer verilmiş ise de bu tanımlar birbirinden farklılık göstermektedir. Literatürde sağlık alanında reklama ilişkin kapsayıcı bir hukuki tanımın yapılması için, reklamın baskın unsurlarının yorumlanmasının hasıl olduğu kabul edilmekle birlikte çeşitlilik gösteren bu tanımların uygulamada netlik kazanması adına Yönetmelik ile reklam, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine yönelik tanımlara yer verilmesi olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilecektir. Bu kapsamda;

Reklam; sağlık alanındaki özel sağlık tesisleri, sağlık hizmet sunumu veya tıp meslekleri ile bağlantılı olarak; bir ürün veya hizmete talep yaratmak veya talebi artırmak ve kişileri ikna etmek amacıyla herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen ticari amaçlı pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları,

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; özel sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgileri, hekimler için ise mesleki ve akademik unvanı ile 1219 sayılı Kanun’da belirlenen ana dal ve yan dal uzmanlıklarını, muayene gün ve saatlerini, hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisini ve sunmaya yetkili oldukları sağlık hizmetiyle ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgileri içeren; yanıltıcı ve aldatıcı olmayan, insan sağlığını tehlikeye düşürmeyen, talep ve haksız rekabet ortamı yaratmayan ve reklam tanımı kapsamına girmeyen faaliyetlerini ifade eder.

 1. Reklam, Tanıtım & Bilgilendirmenin Sınırları

Yönetmelik’in 5. maddesi çerçevesinde, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaktır. Bununla birlikte, aşağıdaki ilke ve esaslara uyulması kaydıyla tanıtım ve bilgilendirme yapılabilir:

 1. Tanıtım ve bilgilendirmelerde, genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunludur.
 2. Sağlık hizmet sunumu ile ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilir.

Yetkili sağlık meslek mensupları, Yönetmelik’in 4. maddesi ile hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe ve optisyen ile 1219 sayılı Kanun’un ek 13’üncü maddesinde tanımlanan diğer meslek mensupları olarak tanımlanmıştır.

 1. Sağlık tesislerinin hasta tedavi ettiği uzmanlık dallarından başka hastaları kabul ve tedavi ettiği izlenimini uyandıracak şekilde halkı yanıltan, yanlış yönlendiren, kişi ve toplum sağlığını tehlikeye düşüren, talep ve haksız rekabet ortamı yaratan tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.
 2. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; sağlık meslek mensubu tarafından yapılsa dahi, doğruluğu Bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmamış, yerleşik tıbbi metot haline gelmemiş, Bakanlıkça tıbbi işlem olarak tanımlanıp düzenlenmemiş tıbbi ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalara yer verilemez, bu yöntemlerle hastalıkların tedavi edildiği veya tedaviye yardımcı olunduğuna dair ifadeler kullanılamaz.
 3. Tanıtım ve bilgilendirmeler; sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler, hekim ve diş hekimleri için ise 1219 sayılı Kanun ile belirlenen ana dal ve yan dal uzmanlıkları, akademik unvan, muayene gün ve saatleri, hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisi ve hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgiler ile sınırlıdır.
 4. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; 1219 sayılı Kanun’da yer alan ana dal ve yan dal uzmanlığı dışında uzmanlık unvanı yazılamaz ve kullanılamaz.
 5. Hastaların sağlık hizmetine yönelik teşekkür ilanında bulunduğuna dair izlenim oluşturacak faaliyetlerde bulunulamaz.

Söz konusu fıkra Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ile de hüküm altına alınmıştır: ‘Tabip ve diş tabibi, gazetelerde ve diğer neşir vasıtalarında, reklam mahiyetinde teşekkür ilanları yazdıramaz.’ Hekimin kendi yazıları veya kendi adına medyada yayınlatılan teşekkür ilanları ile reklam yapması da yasaklanmıştır. Ancak, teşekkür ilanlarının hangi durum ve hallerde reklam mahiyetinde sayılacağı tam olarak belirlenmemiştir. Reklam Kurulu’nun (“Kurul”), teşekkür ilanlarını sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi olarak değerlendirdiği, aşağıda yer verdiğimiz örnek karara[1] benzer güncel tarihli pek çok kararı bulunmaktadır:

Bununla birlikte; hayatın olağan akışı içinde karşılaşabilecek ve tanıtıcılık yönü öne çıkmayan teşekkür ilanlarının, bu yasağın dışında tutulması daha yerinde olacaktır. Aksi takdirde, ticari bir görünüm kazandırma amacı gütmeyen ve hatta hekimin dahi haberi olmaksızın verilen ilanlar, hekimin sorumlu tutulması sonucunu doğurabilir. Bu kapsamda, hekimin mesleki başarı ve deneyimi ile kullanılan tedavi metodu gibi ancak hekimden öğrenilebilecek bilgilere teşekkür ilanında yer verilmesinin, hekimin bu metnin içeriğine müdahalesine yönelik bir işaret olarak görülmesi mümkün olabilecektir.

 1. Tanıtım ve bilgilendirmeler, hastayı sağlık meslek mensubuna veya sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.
 2. Tıbbi yardım hizmetleri, genel sağlık kontrolü (check-up), sağlık taraması, danışmanlık, bilgilendirme gibi sebeplerle aracı kuruluş, yayın ve iletişim kanalları vasıtasıyla belirli bir sağlık meslek mensubuna ve sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılamaz.
 3. Bilimsel terimler, araştırma sonuçları veya bilimsel yayınlardan yapılan alıntı ve istatistiki veriler gerçekte olduklarından farklı sonuçlar doğuracak biçimde sunulamaz.
 4. Sağlık hizmetine konu olan mal veya hizmetin diğerlerinden farklı ya da daha üstün olduğu algısı oluşturacak biçimde insanların güvenini kötüye kullanan ya da bilgi eksikliğini istismar eden tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.
 5. İnternet sitelerindeki bilgilendirmenin son güncelleme tarihi ile internet sitesi editörüne ulaşılabilecek iletişim bilgileri açıkça belirtilir.
 6. İnternet arama motorlarına sağlık tesisleri ve hekimler tarafından kayıt yaptırılabilir. Ancak, kullanılacak anahtar kelimeler ve arama motorlarında çıkan sonuç sayfasında yer alan tüm bilgiler bu Yönetmelikteki ilkelere aykırı olamaz.
 7. Kişilerin bilgi ve rızaları olmaksızın kişisel telefonları aranamaz, mektup, kısa ileti, elektronik posta ve sosyal paylaşım araçları vasıtasıyla ileti gönderilerek reklam ve tanıtım yapılamaz.
 8. Sağlık hizmetleri; özendirme, çekiliş ve hediye gibi pazarlama amaçlı sunulamaz ve bu amaca yönelik reklam, tanıtım ve bilgilendirme yapılamaz.

Sosyal paylaşım ve internet sitelerinde yapılan tanıtım ve bilgilendirmelerde bu Yönetmelik’te öngörülen ilkelere uyulması zorunludur. Bu ilkelere aykırı olarak tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunanlar ile paylaşanlar aynı derecede sorumludur. Bilimsel, istatistiki ve haber niteliğindeki bilgi dağıtımı halleri ayrık olmak üzere, organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam, tanıtım ve benzeri etkinlikler yasaktır.

 1. Görsel İçerik Kullanımının Değerlendirilmesi

Yönetmelik’in ‘Mahremiyete saygı ve bilgilerin gizli tutulması’ kenar başlıklı 6. maddesi, tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi gerektiğini hükme bağlamaktadır.

Uygulamada tedavi öncesi ve sonrası hasta görüntülerinin internet sitesi ve/veya sosyal medya vb. platformlarda yayınlandığı ve ilgili konunun çok sayıda otorite gündemine oturduğu bilinmektedir. Konu Kanun ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) gözünden de ele alındığında, ilgili kişilerden açık rıza temin edilerek sağlık meslek mensuplarına getirilen reklam yasağının atlatılmaya çalışıldığına sıklıkla şahit olunmaktadır. Ancak önemle belirtmek gerekir ki; KVKK uyumu bütüncül bir gözle benimsenmeli ve bu doğrultuda ilgili mevzuatların ve bağımsız idari otoritelerin kararları dikkate alınmalıdır.

Sağlık hukuku mevzuatınca yasaklanmış olan reklam faaliyetlerinin açık rıza ile gerçekleştirilmesi KVKK temel ilkelerinden hukuka ve dürüstlük kuralına aykırılığa sebebiyet verecektir. Bu hususa, KVK Kurulu tarafından yayımlanan 11.05.2023 tarihli karar  örnek verilebilecektir.[2] İlgili karar uyarınca; veri sorumlusunun, sağlık verilerini reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında işlemek için ilgili kişilerden temin etmiş olduğu açık rızanın hukuka uygun olmadığı belirtilmiş, böylelikle sağlık meslek mensuplarına getirilen reklam yasağının açık rıza hukuki sebebine dayanılarak aşılamayacağı vurgulanmış ve multidisipliner yapıya dikkat çekilmiştir.

Yönetmelik’in ‘Tanıtım ve bilgilendirmelerde görsel içerik kullanımı’ kenar başlıklı 7. maddesi ise sağlık meslek mensupları ve sağlık tesislerinin, sundukları sağlık hizmetleri ile ilgili yapacakları tanıtım ve bilgilendirmelerinde; tedavinin etkilerini kıyaslayıcı ve talep oluşturan nitelikte öncesi ve/veya sonrası görsellerin bulunmasını yasaklamakla birlikte birtakım ilke ve esaslara uyulması şartıyla görsel içerik kullanımına izin vermektedir.

Daha önce birçok Kurul kararına konu olmuş internet sitesi veya sosyal medya vb. platformlarda tedavi öncesi ve sonrası görüntülerine yer verilmesi, hekimlik mesleğine ticari bir görünüm kazandırıldığı gerekçesi ile Kurul tarafından hekimlere reklamı durdurma cezasına hükmedilmesine sebebiyet vermiştir.

Her ne kadar aşağıda detaylarına yer vereceğimiz ilke ve esaslar doğrultusunda ilgili faaliyetin sürdürülmesinin hukuka aykırılık yaratmayacağı hükme bağlansa da tedavinin etkilerini kıyaslayıcı ve talep oluşturan nitelikte öncesi ve sonrası görüntülerini içeren her türlü paylaşımın, doğası gereği reklam kapsamında olduğu yorumu yapılabileceğinden sınırın çizilmesinin oldukça zor olduğu söylenebilecektir.

 1. Paylaşılacak görsel içeriklerde; genel ahlak kurallarına aykırı, kamu sağlığı ile esenliğine tehdit oluşturan, kişi hak ve hürriyetlerini zedeleyen, hastanın özel ya da sosyal yaşamını istismar edici, toplumu endişeye sevk edici veya yanıltıcı biçimde görüntü ve ifadelere yer verilemez.
 2. Hastaya ait görsel içeriklerin kullanılabilmesi için hastanın kendisinin, küçük veya mahcur ise veli veya vasisinin açık rızasının alınması ve Hasta Hakları Yönetmeliğine uyulması şarttır. Açık rıza alınırken EK-1 de yer alan Görsel İçerik Kaydetme ve İşleme Onam Formu (“Onam Formu”) kullanılır.

Yönetmelik’e EK-1 ile derç edilen Onam Formu incelendiğinde; görsel nitelikli kişisel verilerin kullanılmasının kimliğin gizli tutulması şartına bağlandığı görülmektedir. Kişisel veri, Kanun’da yer alan şekliyle kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İlgili form nezdinde kişinin kimliğinin belirlenebilir olmaması senaryosu, kapsamın KVKK dışına çıktığı şeklinde yorumlanabilecektir. Bu yorum neticesinde, bahsi geçen Onam Formu’nun KVKK kapsamında bir açık rıza beyanı teşkil etmediği ancak; tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri nezdinde sağlık alanında faaliyet gösteren meslek mensuplarınca her türlü fotoğraf/video görüntüsü için kullanılması gerektiği sonucuna ulaşılabilecektir.

Bu yorumlar ışığında bir örnek üstünden gitmek gerekirse; burun operasyonu geçiren bir kişinin operasyon öncesi ve  sonrası fotoğraflarının kişi belirlenemeyecek şekilde paylaşılacak olması halinde EK-1 ile getirilen Onam Formu kullanılmak zorunda olmakla birlikte, kişisel veri mahiyeti olmayacağı için KVKK uyumluluğunun gözetilmesi kapsamında bir açık rıza alınması gerekmeyecektir.

Yönetmelik içerisinde yer almamakla birlikte Onam Formu ile getirilen kimliğin gizli tutulması hususu, hem kişisel veri işleme faaliyetlerinin niteliğinin değerlendirilmesi hem de asıl mevzuat içerisinde bulunmadığı halde ek dahilinde gündeme gelmesi sebebiyle riskli bir noktada yer almakta, belirsizliklere sebebiyet vermektedir. Nitekim, kimliğin gizli tutulmasının mutlak surette uyulması gereken bir şart olup olmadığı mevzuat hükümlerinden anlaşılamamaktadır.

 1. Hasta, paylaşılacak görsel içeriği önceden görme hakkına sahiptir. Görsel paylaşım izni, hastanın kendisinin, küçük veya mahcur ise veli veya vasisinin isteği üzerine herhangi bir usul ve şarta bağlanmaksızın her zaman geri çekilebilir. Hastanın geri çekme talebini sağlık tesisi veya ilgili sağlık meslek mensubu derhal işleme almak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.
 2. Görüntü paylaşım izni vermeyen hastalara, tanı ve tedavi uygulamalarında ve alınacak bedellerde herhangi bir değişiklik olmayacağı bilgi ve güvencesinin verilmesi zorunludur.
 3. Görsel içeriklerinin kullanılabilmesi için alınan izin karşılığında hastaya herhangi bir ödeme ya da indirim yapılamaz, hediye verilemez.
 4. Tanıtım ve bilgilendirmede kullanılacak video ve fotoğraflara ait ortamların, kullanılan tekniklerin gerçeğine aykırı olmaması, yanıltıcı makyaj olmaksızın görüntülenmesi Görsel içerikler üzerinde sonradan teknolojik değişiklik veya düzeltme uygulanamaz. Görsel içeriklerde işlem tarihi ve görselin görüntülendiği tarihin belirtilmesi zorunludur.
 5. Başka mecralarda yapılmış olsa dahi görsel içeriklere ilişkin yapılan hasta yorumları veya teşekkür ilanı anlamına gelecek ifadeler paylaşılamaz. Görsel içeriklere ait paylaşımların tamamen yoruma kapatılması zorunludur.

Daha önce yukarıda da değinmiş olduğumuz üzere, görsel içeriklere ilişkin yapılacak hasta yorumları veya teşekkür ilanı anlamına gelecek ifadeler hekimin sorumlu tutulmasına sebebiyet verebilir. Bu doğrultuda, paylaşımların tamamen yoruma kapatılmasının zorunlu hale getirilmesi isabetli bir düzenlemedir.

 1. Ameliyat veya tıbbi girişim esnasında ve ameliyathanede hasta görüntüsü paylaşılamaz.
 2. Genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil edecek şekilde vücudun mahrem bölgelerine ait görsel içerikler paylaşılamaz.

‘Genel ahlak kurallarına aykırılık teşkil edecek’ şeklinde ifade edilen vücudun mahrem bölgelerinin sınırının muallak olduğu söylenebilecektir.  Örneğin; bir estetik cerrahının göğüs küçültme operasyonuna girmiş birinin yalnızca ameliyat bölgesinin görüntülendiği operasyon öncesi ve sonrası fotoğraflarını paylaşmasının, fotoğrafların çeşitli yöntemlerle anonimleştirilmesi (blurlama vb.) ve Onam Formu’nun kullanılması halinde dahi ilgili hükme aykırı bir faaliyet olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği soru işaretidir. Kaldı ki; bağlı düzenlemenin “görsel içeriklerde genel ahlak kurallarına aykırı… görüntü ve ifadelere yer verilemeyeceğini” hükme bağlayan ve (ğ) bendini kapsayıcı niteliği haiz (a) bendi göz önünde bulundurulduğunda, mahrem bölgelere ilişkin olarak ayrı bir düzenleme yapılmasına neden gerek duyulduğu da anlaşılamamaktadır.

 

 • Görsel içerikli paylaşımlar, sağlık tesisi veya ilgili sağlık meslek mensubunun kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Bu paylaşımların başkaları tarafından yapılmış olması ilgili sağlık tesisi veya sağlık meslek mensubunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“KVK Kurulu”) yukarıdaki hükme ilişkin olan bir kararında, hastanenin ilgili kişinin fotoğraflarını sosyal medyada yayımlamak adına hastadan açık rıza temin ettiği ancak ilgili kişinin görsellerinin paylaşımının hastanede çalışan ve operasyonu yürüten doktor tarafından yapıldığı görülmüş ve ilgili kişinin açık rıza gösterdiği tarafın veri sorumlusu hastane olduğu, baygın olduğu esnada çekilen görsellerinin bahsi geçen doktor tarafından paylaşılması konusunda açık rıza beyanının bulunmadığı gerekçesiyle veri sorumlusu hastane hakkında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.[3]

 

 • Paylaşılan görsel içerikler; yazılı, görsel basın, sosyal medya platformları, internet siteleri gibi mecralarda sponsorlu olarak ya da ücret verilerek yayınlatılamaz.

 

Halihazırda Kurul tarafından verilen kararların birçoğunun sağlık hizmetlerinin ticarileşmesi gerekçesine dayandığı düşünüldüğünde ilgili fıkranın isabetli bir düzenleme olduğu söylenebilecektir. 

 • Sağlık meslek mensubu veya sağlık kuruluşunun, diğer sağlık meslek mensuplarından veya sağlık kuruluşlarından daha üstün veya daha iyi olduğu izlenimini vermeye yönelik olarak bölge, mekân, tıbbi cihaz, donanım, araç, gereç veya personel yahut benzeri herhangi bir unsur ile ilgili görsel paylaşılamaz.

 

 1. Denetim ve Yaptırım

Yönetmelik’in ‘Sağlık alanında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin denetimi ve değerlendirilmesi’ kenar başlıklı 8. maddesi kapsamında basın ve yayın organları, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde internet siteleri üzerinden düzenli olarak taranacaktır.

Ek olarak önemle belirtmek gerekir ki, Yönetmelik’in 9. maddesi uyarınca kablo, uydu, karasal ve benzeri iletim ortamlarından yayın yapan radyo ve televizyon kanallarında yapılan tanıtım ve bilgilendirme programlarına katılan, konuşma ve açıklama yapan sağlık meslek mensupları programdan önce EK-3 ile getirilen Taahhütname’yi iki nüsha olarak imzalamakla yükümlü kılınmıştır. Taahhütname’nin bir örneği ilgili yayın kuruluşunda muhafaza edilecek ve bir nüshası ayrıca Sağlık Bakanlığı’na gönderilecektir.

Çeşitli yayın kanallarında bilgilendirme amacıyla bulunan sağlık meslek mensuplarının oldukça yaygın olduğu düşünüldüğünde, ilgili düzenleme dikkat çekicidir. Nitekim, Yönetmelik uyarınca illerde, aykırılığı tespit edilen tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu incelemek ve değerlendirmek üzere Sağlıkta Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonları kurulacağı, bu Komisyon’un yapacağı incelemelerde toplum ve kişi sağlığına aykırı bilgilendirme, konuşma veya açıklama yaptığı tespit edilen meslek mensuplarına ilgili mevzuatı çerçevesinde idari yaptırım uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 1. GRC LEGAL Yorumu ve Son Söz

İncelemelerimiz ve yukarıda getirmiş olduğumuz yorumlar ışığında; 29 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik’in sağlık sektörünün gri alanda kalan noktalarına açıklık getirmesi beklenirken bu beklentiyi karşılayamadığı söylenebilecektir.

Uygulamada Kurul ve KVK Kurulu gibi otoritelerin kararları incelendiğinde, gri alan olarak nitelendirilen ve işbu yazıda eleştirilen noktaların Yönetmelik öncesi de bu şekilde yürütüldüğü, Yönetmelik ile getirilen hususların çoğunun uygulamaya yeni bir yön verecek niteliğe ulaşmayı başaramadığı, belirsizliklerin devam ettiği ve hatta bazı hususların daha da belirsiz hale geldiği barizdir. Dolayısıyla, ilerleyen günlerde kendine kararlarda yer edinmeye başlayacak bu Yönetmelik’in bir etkisiz eleman niteliğinden öteye gitmesi, yine pratikte uygulayıcılara ve karar mekanizmalarına bağlı gözükmektedir.

[1] Reklam Kurulu, Toplantı No:335, 11/07/2023, Dosya No: 2023/560

[2] Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11/05/2023 tarihli ve 2023/787 sayılı Kararı (Erişim Tarihi: 13.09.2023)

[3] Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 29/06/2022 tarihli ve 2022/630 sayılı Karar Özeti (Erişim Tarihi: 13.09.2023)