YARGITAY GİZLİLİĞİ İHLAL HAKLI SEBEPLE FESİH SEBEBİDİR

Bilindiği üzere şirket çalışanları işyerinde iyi niyet ve ahlak kuralları ile dürüstlük ve güven prensiplerine uygun olarak davranmakla ve şirketin çıkarlarına ters düşmeksizin şirketin ticari sırlarını saklamakla yükümlüdür. Bu kapsamda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 26.09.2022 tarih ve 2022/11208 E., 2022/10410 K. numaralı Kararında (“Yargıtay Kararı”);

“… davacının Şirket ana bilgisayarına erişerek Şirketin ticari işleri ile ilgili dosyalarını kendi zimmetinde olan bilgisayara ve başka taşınabilir aygıta kaydetme şeklinde gerçekleşen davranışının taraflar arasında imzalanmış gizlilik sözleşmesini, bilgisayar zimmet sözleşmesini, e-mail zimmet tutanağını, bilgi işlem güvenliği yönetmeliğini ihlal gerekçesiyle işverence yasal süresi içinde yapılan feshin haklı sebebe dayandığı, buna göre davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadığı, … gerekçeleri ile davanın reddine karar verilmiştir”

4857 sayılı İş Kanunu’nun m. 25/2-e bendi uyarınca haklı sebeple fesih yoluna gidilmiş olmasına karşın taleplerde bulunan çalışan hakkında Şirket tarafından öne sürülen iddia ve talepler “İşverenin faaliyet alanı, yapılan işin niteliği gereği korunması gereken bilgiler, davacının davalı Şirketteki pozisyonu, taraflar arasındaki sözleşmeler dikkate alındığında, davacının davalı Şirket ile faaliyette bulunan bir kısım Şirketlere ait bilgileri izinsiz kopyalama eyleminin sadakat yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği sonucuna varılmıştır.” gerekçeleriyle haklı bulunmuştur.

Dolayısıyla Yargıtay Kararı, Şirket içerisinde mevcut olan politika ve prosedürlere, gizliliğe karşın alınan önlemlere riayet etmeyen ve şirketin almış olduğu önlemleri ihlal eden çalışanın sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı yorumunun yapılabileceğine yönelik emsal teşkil etmekte olup, Kişisel Verilerin ve Ticari Sırların Korunması ile ilgili hususlarda ihlale sebebiyet veren çalışana haklı sebeple fesih yaptırımının uygulanabileceğine işaret etmektedir.

Benzer bir konuda, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50 Hukuk Dairesi’nin 09.11.2022 tarih ve 2022/2625 E. 2022/1730 K. Numaralı Kararı ise “…davacının …. ait kişisel veriler ve telefonuna ulaşarak kendisine mesajlar attığı, bu hali ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin hükümleri ihlal ettiği ve 4857 sayılı Kanun’un 25/2-e bende uyarınca davalının haklı sebeple iş sözleşmesini feshetme şartlarının oluştuğu…” ifadeleriyle KVKK’ya aykırılığın somut olayın niteliğine göre haklı sebeple fesih nedenlerine girdiğini destekler niteliktedir.

Önemli bir adım olduğunu düşündüğümüz bu kararlar, kötü niyetli çalışanlara karşı şirketler nezdinde güçlü kazanımlar teşkil etmektedir.