Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Hakkında Değerlendirmeler

Günümüzde, çevrimiçi ortamlar artık yalnızca birer sosyalleşme aracı olmaktan çıkarak oldukça büyük kazanç sağlama platformları haline gelmiştir. Dolayısıyla sosyal medyanın ve bu platformlar özelinde gerçekleştirilen faaliyetlerin vergi radarına girmesi kaçınılmaz olmuştur.

12 Ocak 2022 tarihli ve 31717 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan 318 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği, sosyal medyada içerik üreten ve mobil uygulama geliştiren kişileri yakından ilgilendiren bir yenilik ile gündemde yer edinmiştir. Tebliğ’e göre internet ortamında sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç ile akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlara uygulama geliştiren kişilerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edecekleri kazançlar, 1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisinden muaf olacaktır. Ancak bu muafiyetten yararlanabilmenin belirli şartları bulunmaktadır.

  1. İSTİSNADAN YARARLANMA ŞARTLARI

Mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki “tarha yetkili vergi dairesine” başvurarak faaliyetlerine ilişkin bir “İstisna Belgesi” almaları gerekmektedir. İstisna Belgesi alacak kişilerin Türkiye’de kurulu olan bankalardan birinde hesap açması ve faaliyetine ilişkin tüm hasılatını bu hesap kanalı üzerinden yürütmesi de şart koşulmuş, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat üzerinden banka tarafından %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması hükme bağlanmıştır. Mevcut bir banka hesabı kullanılacaksa, hesabın bu amaçla kullanılacağına ilişkin istisna belgesi bankaya ibraz edilmeli ve bir ay içerisinde banka hesaplarına ilişkin bilgilerin de bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak bildirilmesi yükümlülük haline gelmiştir. Yeni hesap açılması durumunda ise hesabın açılmasından itibaren bir ay içerisinde söz konusu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekecektir.  

Bunun yanında herhangi başka bir faaliyetten de kaynaklanan kazançların bulunması, istisnadan yararlanmanın önüne geçmemektedir. Somutlaştırmak gerekirse, ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükellefi olmayan sosyal içerik üreticisi istisna belgesi alabilecekken; ticari kazanç anlamında mükellefiyeti bulunan ancak istisna kapsamına giren ek bir faaliyeti de bulunan mükellef de istisna belgesi alabilecektir.

Bu noktada dikkat etmek gerekir ki, istisnaya ilişkin şartların taşınmadığının anlaşılması halinde eksik tahakkuk etmiş olan vergi, vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faiziyle beraber ödenmek durumundadır. İstisnadan yararlanabilmek için bir parasal sınır da getirilmiştir.  Bu tutarın aşılıp aşılmadığı, her takvim yılı sonu itibariyle ve her yıl için ayrı olarak değerlendirilecek olup 2022 yılı için 880.000 TL’dir.

Belirlenen tutardan bağımsız olarak, istisna şartlarını taşıyan faaliyetlerde bulunan mükellefler; defter tasdik ettirme, defter tutma, buradan hareketle defter-beyan sistemine kaydolma ve elektronik defter tutma, belge düzenleme gibi zorunluluklardan muaf olacaktır.

Faydalanma şartlarını ilgili takvim yılı içerisinde sonradan kaybeden veya şartları ihlal eden mükellefler, ilgili yıl için söz konusu istisnadan yararlanamayacak ve elde edilen kazançların tümü için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olacaklardır. Bununla birlikte ilgili yıl içerisinde istisnadan yararlanılamaması, sonraki yıllara ilişkin bir engel oluşturmamaktadır.

  1. TEBLİĞ’E GÖRE İSTİSNA KAPSAMINDAKİ SOSYAL İÇERİK ÜRETİCİSİ ve MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİCİSİ

Tebliğ, sosyal içerik üreticisini tanımlarken; “Sosyal ağ sağlayıcıları aracılığıyla; herhangi bir konuya ilişkin paylaşımlar yapmak suretiyle tanıtım ve tavsiyede bulunarak bir ürün ya da hizmetin satın alınması için diğer kullanıcıları etkilemek suretiyle gelir elde edenler ile paylaşımlarının izlenmesi sayesinde reklam gelirlerinden pay alan başta olmak üzere içerik üreticiliği faaliyeti sonucu her türlü gelir elde eden gerçek kişi” ifadelerini kullanmıştır.

Mobil uygulama geliştiricisi ise “Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformlarında faaliyet göstermek amacıyla uygulama geliştiren ve geliştirdiği uygulamaları bu platformlarda kullanıcıların hizmetine sunan gerçek kişi” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada ilgili platformlar üzerinden elde edilen ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış, sponsorluk, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamındayken, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışındaki kazançlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Geliştirilen uygulamanın akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlara yönelik olmaması durumunda da istisnadan yararlanılamayacaktır.

Sosyal ağ sağlayıcıları Tebliğ kapsamında “Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişi” olarak tanımlanmış, bu anlamda kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri ve haber siteleri gibi platformlarda gerçekleştirilen faaliyetler kapsama alınmamıştır. Ayrıca istisna kapsamına yalnızca gelir vergisi mükellefleri alınmış olup kurumlar vergisi mükelleflerinin yararlanamayacağı da düzenlenmiştir.

  1. SONUÇ

 

Elektronik ortamların ve sosyal medyanın gücü elinde bulundurduğu günümüzde, ilgili konulara ilişkin daha fazla düzenleme görüleceği kesindir. Bu noktada güncel kalabilmek, günceli yakalayabilmek ve yorumlayabilmek büyük bir önem taşımaktadır. Genel olarak izaha çalıştığımız bu Tebliğ, kanaatimizce sadece başlangıç olup ilerleyen dönemlerde sıkça karşılaşacağımız bir alana evrilecektir.