Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik

26.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve 31.12.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”) uyarınca; elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmesi, numara taşıma başvurusu, işletmeci değişikliği başvurusu, nitelikli elektronik sertifika başvurusu, kayıtlı elektronik posta başvurusu ve SIM değişikliği başvurusu işlemlerine ilişkin belgelerin elektronik ortamda düzenlenmesi halinde başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanması amacıyla uygulanacak sürece ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Yürürlük tarihinin yaklaştığı bugünlerde 26.06.2021 tarihli Resmî Gazete’de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından düzenlenmiş olan Yönetmelik’in uygulamaya getireceği yenilikleri hatırlatmak istedik.

Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği’ne paralelliği göze çarpan Yönetmelik; elektronik haberleşme sektöründe oldukça yaygın olarak kullanılan ve işletmeci/hizmet sağlayıcıların, elektronik kalem veya benzeri yöntemle kişilerin KVKK’da özel nitelikli olarak sayılan biyometrik verilerini elektronik ortamda alması uygulamasını yasaklamaktadır (m. 10/2).

İlgili düzenleme ile başvuru sahibinin işlemlerinin güvenli ve etkin yöntemlerle yapılması, sahtecilik, dolandırıcılık gibi güvenlik riski içeren şüpheli işlemlerin önlenmesi, ulusal ve uluslararası standartların dikkate alınması ile tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesi gibi son derece makul görülen amaçlar söz konusu olsa da biyometrik veri kullanımının halen ölçüsüz nitelendirildiği ve uygulamasına izin verilmediği yorumu yapılabilecektir.

Bu doğrultuda farklı sebeplerle işletmesinde biyometrik veri işleyen veri sorumlularının ilgili uygulamalarını bu yenilik doğrultusunda tekrar değerlendirerek alternatif yollara başvurmasının oldukça önem arz ettiği kanaatindeyiz.

Yönetmeliğin Geçici 1. maddesi uyarınca 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olan; abonelik sözleşmeleri için oluşturulan elektronik kalem vasıtasıyla elde edilen basınç, ivme ve benzeri nitelikleri haiz kişisel verileri içeren elektronik belgelere ilişkin olarak, zaman damgası ile belge tanzim tarihinin ispat yükü ve işlem belgesi tarafı ya da üçüncü bir kişiye yükümlülük doğuran ve/veya cezai sorumluluğa yol açan işlemlere ilişkin idari ve adli süreçlerde itiraz halinde ispat yükü işletmeci/hizmet sağlayıcıda olacak.

Özetlemek gerekirse 2022 yılından itibaren ilgili kişilere şirketler tarafından sözleşmesel süreçlerde kullanılmak üzere elektronik kalem ile gelinemeyeceği ve ilgili uygulamanın tarihin tozlu sayfalarına karışacağını söylemek mümkün olacaktır.

Bugün ıslak imza zorunluluğunu ortadan kaldırdığı konuşulan Uzaktan Kimlik Tespiti Yönetmeliği gibi işbu Yönetmelik de sözleşmesel süreçlerde kimlik tespiti için elektronik kalem vasıtasıyla biyometrik veri kullanımını ortadan kaldırmaktadır.

GRC Legal Hukuk Bürosu olarak kanaatimiz teknolojinin yüksek ivmeli gelişimiyle bu gibi düzenlemelerin de sıklaşacak olmasıdır. Benzerlerini kaçırmamak için sayfamızı takip etmeyi unutmayın!