7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Neler Değişti?

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu

Madde 79/A

Konutlara haciz işlemlerinin yapılabilmesi için icra müdürünün söz konusu taşınmazın konut olduğu sonucuna vararak haczin gerçekleştirileceğine karar verip icra mahkemesinin onayına sunması gerekmektedir.

Madde 82/1-(3)

Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczi caiz olmayan mallar kapsamına alınmıştır.

Madde 85

Borçlunun kendisinde veya üçüncü şahısta olan tüm mal, alacak ve hakları üzerinden yapılacak haciz, alacaklının ana borç, faiz ve masraf miktarını aşamayacaktır.

Madde 88/A

Haczi kalkmış olup yedieminde bulunan mallar bu madde uyarınca resen tasfiye edilecektir.

*Geçici Madde 19 ile Eklenen 79/A maddesi ve 82/1-(3). maddesinde yapılan değişiklikler bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konutta haciz yapılmasına ilişkin kararlar veya haczedilen mallar hakkında uygulanmayacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Madde 4

Basit yargılama usulünün uygulanabilmesi için belirtilen azami miktar 500.000 TL’den 1.000.000 TL’ye çıkartılmıştır.

Madde 5/A (Yürürlük Tarihi: 09.01.2023)

İtirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davası açabilmek için zorunlu arabuluculuğa başvurmak gerekecektir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

Madde 437

Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanmasına ilişkin davalarda hâkim, ilgili kişiyi dinler, tahkikatı tamamlar ve gecikmeksizin en geç iki gün içinde kararını verecektir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

Madde 43

Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanacaktır.

Madde 65

Mesleğinin ilk beş yılında avukatlardan baro keseneği alınmayacaktır.

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

Madde 17

Arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlenen son tutanak hakkında arabulucunun taraflar hazır değilse her türlü iletişim vasıtasını kullanarak hazır bulunmayan tarafları bilgilendirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Madde 17/A

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu’nun imzalanması ile arabuluculuk sonucu düzenlenen sulh anlaşma belgelerinin yerine getirilmesi için icra edilebilirlik şerhinin asliye ticaret mahkemesinden alınması zorunlu hale gelmiştir.

Madde 17/B (Yürürlük Tarihi: 09.01.2023)

Taşınmazın devrine veya taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak kurulmasına ilişkin uyuşmazlıklara arabuluculuk yolu açılmıştır.

Madde 18

Kanunlarda icra edilebilirlik şerhi alınmasının zorunlu kılındığı hükümlerin dışında kalan hallerde taraflar ve avukatları ile arabulucunun, ticari uyuşmazlıklar bakımından ise avukatlar ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacaktır.

Madde 18/A-(7) (Yürürlük Tarihi: 09.01.2023)

Dava şartı olan arabuluculukta arabulucu avukatı bulunsa bile   asıl   tarafı da bilgilendirmekle yükümlüdür.

Madde 18/A-(16)(Yürürlük Tarihi: 09.01.2023)

Arabuluculuğa başvuru yapılmasının ardından, başvuran taraf aleyhine uyuşmazlığa ilişkin olarak icra takibi yapıldığı takdirde başvuran tarafın bu takibe karşı son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta içinde menfi tespit davası açması halinde mahkeme icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilecektir.

Madde 18/B (Yürürlük Tarihi: 09.01.2023)

Aşağıdaki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurma şartı aranmaktadır:

Kiralanan taşınmazların 2004 sayılı Kanuna göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler hariç olmak üzere, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar.

23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

Komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklar.

*Geçici madde 3 ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtayda görülmekte olan davalar hakkında uygulanmayacağı belirtilmiştir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu

Madde 3/1 (Yürürlük Tarihi 01.09.2023)

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı kapsamındaki itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları için arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir.

6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

Madde 4

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılacak müracaatlar hakkında karar vermek üzere dokuz kişiden oluşan bir Komisyon kurulacaktır. Bu komisyon yoğunluğa göre iş bölümü yaparak çalışabilecek, Başkan Komisyonun ve heyetlerin verimli ve uyumlu şekilde çalışmasından sorumlu olacaktır.

*Geçici madde 2 ile 9 / 3 / 2023 tarihi itibarıyla Anayasa Mahkemesinde derdest olan bireysel başvurular, başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle verilen kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde yapılacak müracaat üzerine Komisyon tarafından incelenecektir.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 79

Göçmen kaçakçılığı suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştır.

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

Madde 16/A

İnfazına başlanmış olsa bile, toplam on yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkûm olan kadın hükümlünün, engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan on sekiz yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması hâlinde, cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebilecektir.

Madde 71

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma nedeniyle hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale gelmiştir.