ÇALIŞAN ADAYI İŞ BAŞVURU SÜREÇLERİ KVKK AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

“Gayrettepe, Yıldız Posta Cad. No:14 Emel Apt. 2/202 Beşiktaş/İstanbul” adresinde mukim GRC LEGAL Hukuk Bürosu ve Danışmanlık Hizmetleri (Av. Mehmet ŞAHİN, VKN: 7930289436) (“GRC LEGAL” veya “Büro”) olarak, veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu kapsamda etkileşim içerisinde olduğumuz ve Şirket’imiz bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm gerçek kişilere ait kişisel veriler başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) olmak üzere, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ikincil düzenlemeler (yönetmelik, tebliğ vd.) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmekte olup işbu bilgilendirme metni işlenen kişisel verilerinizle ilgili sizleri aydınlatma amacıyla hazırlanmıştır.

  1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Kimlik Bilgileri

Ad, soy ad, doğum tarihi

İletişim Bilgileri

Adres, telefon numarası, e-posta adresi

Özlük ve Mesleki Deneyim

Eğitim bilgisi, iş deneyimleri, ücret beklentisi, askerlik durumu ve yabancı dil, kurs ve seminerlere katılım bilgisi, kullanılan ofis araç gereçleri/bilgisayar program ve yazılımları, işin niteliği gereği paylaşılması halinde ehliyet bilgisi.

  1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Temin Edildiği Faaliyet

Veri Kategorisi

Temin Edildiği Faaliyet

Kimlik & İletişim & Özlük & Mesleki Deneyim

Yarı Otomatik Yöntemle;

GRC LEGAL internet sitesinde yer alan Kariyer alanına yüklediğiniz özgeçmişiniz aracılığıyla.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

İşlenme Amaçları

Hukuki Sebep

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimlik & İletişim

·   Çalışan adayı başvuru ve gelişmiş işe alım ve mülakat süreçlerinin yürütülebilmesi,

·   Çalışan adaylarının seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,

·   Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçilmesi ve taleplerinizin karşılanabilmesi,

·   İnsan kaynakları ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi ile tarafımıza iletilen bilgilerin güncellenmesi,

·   İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun pozisyonlar için özgeçmişinizin değerlendirilmesi ve iletişime geçilebilmesi.

 

KVKK m.5/2/c-d-f;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

Özlük &

Mesleki Deneyim

 

 

·   İşe uygunluk durumunuzun mülakat süreçleri dahil olmak üzere tespit edilebilmesi,

·   İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, politikalarının geliştirilmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması,

·   Görevlendirme süreçlerinin ve ücret beklentisi kapsamında ücret politikasının yürütülmesi

 

Ayrıca GRC LEGAL ile paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tamamen çalışan adayına aittir. GRC LEGAL tarafından işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirket’imize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi tarafınızdan açık rıza temin edilen istisna halleri saklı kalmak kaydıyla (sağlık bilgileri, üye olunan dernek, vakıf, sendika üyeliği vs. gibi) paylaşmamanızı öneriyoruz.

 

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Aktarım Kanalları

Aktarım Amaçları

Hukuki Sebep

Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercileri

Yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin işletilmesi

KVKK 8/2-a atfıyla; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

  1. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman GRC LEGAL’e başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

 

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz; (i) Islak imzalı şekilde “Gayrettepe, Yıldız Posta Cad. No:14 Emel Apt. 2/202 Beşiktaş/İstanbul” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla, (ii) Tarafınızca şirkete bildirilen ve şirket sistemine kaydedilen e-posta adresini kullanarak kvkk@grc-legal.com adresine e-posta göndererek.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GRC LEGAL tarafından reddedilecek veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

 

GRC LEGAL’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.