KVKK Aydınlatma Metni

E-BÜLTEN VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Sayın İlgili;
 
“Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sk. 7/1 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul” adresinde mukim GRC Legal Hukuk Bürosu (Av. Mehmet Şahin, VKN: 7930289436) (“GRC Legal” veya “Büro”); bülten aboneliği süreçlerinde otomatik veya yarı otomatik yollarla toplanan ad, soy ad ve e-posta adresi tipindeki kimlik ve iletişim kategorilerinde yer alan kişisel verileriniz;
amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel verileriniz; bilgilendirici akademik e-posta ve bültenler aracılığıyla ve/veya ticari elektronik ileti gönderimi yönünden Kanun’un m. 5/1 fıkrası uyarınca açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Mevzuatta izin verilen rıza istisnası halleri saklıdır.
 
İlgili kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilebilmesi ve hizmetin gereği gibi yerine getirilebilmesi ve iletişim koordinasyonunun sağlanması amacıyla Kanun’un 8/2/a maddesi uyarınca veri güvenliğine yönelik her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek; veri işleyen sıfatıyla GRC Legal altyapı, hizmet, bulut bilişim vd. hizmet sağlayıcıları, iş ortakları, tedarikçiler ile gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.
 
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” m.11 kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Büro’ya iletebilirsiniz.

Açık Rıza Beyanı

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlar içerisinde kalmak kaydıyla kişisel verilerimin açık rızam dahilinde toplanmasına, işlenmesine, saklanmasına ve bu kapsamda gerektiği takdirde Kanun’un 8. maddesinde yer alan ve yukarıda ayrıntıları açıkça belirtilen şartlar uyarınca ilgili alıcı gruplarına aktarılmasına;
 
Açık rıza gösterdiğimi; kabul ve beyan ederim. İnternet sitesinde yer alan bülten aboneliği formunu doldurup göndermeniz ile bu faaliyete ilişkin açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. Eğer tarafınıza ulaşılacak kanalları sınırlamak veya değiştirmek istiyorsanız lütfen bize ulaşınız.
 
Yukarıda yazılı aydınlatma metni kapsamında açık rızanız yoksa; işbu internet sitesi üzerinden yapılan kayıt işlemi gerçekleşmeyecektir. Lütfen formu doldurmayınız ve onaylamayınız. Bu bildirim yalnızca bülten aboneliği sürecine özgüdür. Mevzuatta izin verilen rıza istisnası halleri saklıdır.
 
Bu konuda dilediğiniz zaman vermiş olduğunuz açık rızayı geri alabilir, ayrıntılı bilgi için GRC Legal yetkililerine danışabilirsiniz.
İLETİŞİM FORMU SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
Sayın İlgili,
 
“Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sk. Aksoy Binası No: 7/1 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul” adresinde mukim GRC Legal Hukuk Bürosu (Av. Mehmet Şahin, VKN: 7930289436) (“GRC Legal” veya “Büro”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla web sitemizden doldurduğunuz İletişim Formu aracılığıyla otomatik veya yarı otomatik yöntemlerle toplanan ad, soy ad ve e-posta adresi tipindeki kimlik ve iletişim kategorisinde yer alan kişisel verileriniz;
amaçlarıyla sınırlı olarak Kanunun 5/2/c-f bendinde belirtilen; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak web sitesinde yer alan iletişim formu aracılığıyla otomatik yolla toplanmakta ve işlenmektedir.
 
Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi amaçlarıyla veri işleyen sıfatıyla tarafımızdan yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları ile tedarikçilere ve gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yeterli ve gerekli veri güvenliği tedbirleri dahilinde aktarılabilecek, bundan başka üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan Büro tarafından işlenecektir. 
 
Dilediğiniz zaman GRC Legal’e başvurarak;
 
haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya www.grc-legal.com adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sk. Aksoy Binası No: 7/1 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra GRC Legal veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak bilgi@grc-legal.com adresine iletebilirsiniz. GRC Legal, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Büro tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GRC Legal tarafından reddedilecektir.
 
GRC Legal’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.