İLETİŞİM FORMU KAPSAMINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Sayın İlgili, GRC LEGAL Hukuk Bürosu ve Danışmanlık Hizmetleri (Av. Mehmet ŞAHİN, VKN: 7930289436) (“GRC LEGAL” veya “Büro”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun kalmak kaydıyla internet sitemizden doldurduğunuz İletişim Formu aracılığıyla otomatik yolla toplanan kimlik veri kategorisinde yer alan ad, soy ad, iletişim veri kategorisinde yer alan e-posta adresi ile mesleki deneyim veri kategorisinde yer alan şirket/kurum bilgisi tipindeki kişisel verileriniz aşağıda sayılı amaçlar ve sebepler dahilinde işlenmektedir.  

 

  1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Kimlik

·    Şikâyet, öneri veya her türlü taleplerinizin karşılanması,

·    Tarafınızla iletişime geçilebilmesi,

·    Büro hizmetleri hakkında bilgi verilebilmesi,

·    Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,

·    Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini,

·    İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi.

Kanun’un 5/2/c-f bentleri uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

İletişim

Mesleki Deneyim

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Aktarım Kanalı

Aktarım Amacı

Hukuki Sebep

Veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı iş ortakları ile tedarikçilere

Müvekkil ilişkileri yönetimi süreçlerinin ve müvekkil memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin yanıtlandırılabilmesi

Kanun’un m. 8/2/a atfıyla; Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin aktarımının gerekli olması.

Gerektiği takdirde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına

Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Kanun’un m. 8/2/a atfıyla; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

  1. İlgili Kişi Hakları

Dilediğiniz zaman GRC LEGAL’e başvurarak; Kanun’un 11. maddesinden doğan: a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme; haklarınızı talep edebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, www.grc-legal.com adresinden veya tarafımızdan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak veya aşağıda yazılı asgari unsurları taşıyan şartlarla birlikte iletebilirsiniz; (i) Islak imzalı şekilde “Gayrettepe, Yıldız Posta Cad. No:14 Emel Apt. 2/202 Beşiktaş/İstanbul” adresine noter kanalıyla, ispat kolaylığı sağlaması açısından takdirinize bağlı olarak iadeli taahhütlü, posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla, (ii) Tarafınızca Büro’ya bildirilen e-posta adresini kullanarak kvkk@grc-legal.com adresine e-posta göndererek.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası (yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular GRC LEGAL tarafından reddedilecek ve/veya geçerli başvuru kanallarına yönlendirilecektir.

GRC LEGAL’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

 

Bu metin, 18.03.2024 tarihinde güncellenmiştir.